Η υποβολή ηλεκτρονικών τιμολογίων στο Δημόσιο είναι πλέον υποχρεωτική για προμηθευτές φαρμακευτικών και υγειονομικών ειδών.

Από την 12η Σεπτεμβρίου 2023, ξεκίνησε η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συμβάσεις μεταξύ οικονομικών φορέων, δηλαδή επιχειρήσεων, και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Η ένταξη στο καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με τους εκάστοτε φορείς. Στην πρώτη λίστα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνονται οι εξής οντότητες: Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), Αττικό…